Sean Harris
The Borgias Interview
Season One

Sean Harris

The Borgias Interview

Season One

Sean Harris
Micheletto    The Borgias  
Vintage Photo Effects

Sean Harris

Micheletto    The Borgias  

Vintage Photo Effects

Sean Harris
Macbeth…The Goob….Micheletto…

Sean Harris

Macbeth…The Goob….Micheletto…

Sean Harris
Macduff …Micheletto…Native Son

Sean Harris

Macduff …Micheletto…Native Son

Sean Harris

Harry Brown 

Sean Harris  
A study in Black and White

Sean Harris  

A study in Black and White

Sean Harris Collage

Sean Harris Collage

Sean Harris Collage

Sean Harris Collage